2016 – październik – grudzień

przygotowanie koncepcji projektu

2016-12-30

złożenie CONCEPT NOTE projektu

2017-03-15

ocena CONCEPT NOTE

15 marca 2017 w Warszawie obradowała Komisja Wyboru Projektów Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, która dokonała oceny 248 koncepcji projektów złożonych w ramach pierwszego naboru wniosków dot. Celu Tematycznego Bezpieczeństwo. Przedstawiciele władz centralnych i regionalnych ze wszystkich trzech państw wchodzących w skład Komisji rekomendowali do drugiego etapu konkursu wszystkie koncepcje ocenione pozytywnie – w sumie 172 projekty.

Na projekt uzyskał jedną z najwyższych ocen punktowych – 40 pkt. i został rekomendowany do kolejnego etapu konkursu.

2017- marzec – czerwiec

przygotowanie FULL APPLICATION FORM projektu

2017-06-27

złożenie FULL APPLICATION FORM projektu

2018-01-10

ocena wniosków w celu tematycznym BEZPIECZEŃSTWO

Wspólny Sekretariat Techniczny zakończył ocenę administracyjną i kwalifikowalności pełnych wniosków o dofinansowanie złożonych w celu tematycznym Bezpieczeństwo w ramach pierwszego naboru wniosków. Spośród 172 projektów zaproszonych do drugiego etapu naboru, wnioskodawcy złożyli 160 wniosków. W wyniku oceny administracyjnej i kwalifikowalności otrzymanej dokumentacji, do oceny jakościowej Sekretariat zatwierdził 142 projekty.

2018-03-22

nabór wniosków w ramach celu tematycznego BEZPIECZEŃSTWO rozstrzygnięty

W dniu 22 marca 2018, podczas posiedzenia w Białymstoku w Polsce, Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) zatwierdził wyniki pierwszego naboru wniosków złożonych w ramach CT Bezpieczeństwo.

WKM zadecydował o przyznaniu dofinansowania 17 projektom z puli 143, które w drugim etapie naboru przeszły z wynikiem pozytywnym ocenę administracyjną i kwalifikowalności.

Nasz projekt uzyskał 96 pkt. i uplasował się na drugim miejscu listy projektów wybranych do dofinansowania.

 

2018- marzec – sierpień

negocjacje budżetu projektu do podpisania umowy

2018-08-14

złożenie finalnej wersji projektu po negacjach

2018-09-14

podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Umowa o dofinansowanie naszego projektu została podpisana w Lutowiskach w ramach Karpackich Dni Dobrosąsiedztwa. Podpisanie umowy poprzedziła prezentacja projektu dokonana przez p. Jana Balickiego autora wersji angielskiej projektu.  Po prezentacji została podpisana umowa na dofinansowanie projektu z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.

Podpisy pod dokumentem złożyli: Adam Hamryszczak podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Przemysław Barczentewicz – prezes Fundacji SOS na ratunek i ratownik GOPR.

– Żeby to bezpieczeństwo zapewnić, potrzebne jest wsparcie ratowników. Dlatego stworzenie profesjonalnego centrum koordynacyjno-szkoleniowego w Równi, wyposażenie go w najlepszy sprzęt, ale także wsparcie infrastruktury po stronie ukraińskiej jest bardzo ważne – mówił wiceminister Adam Hamryszczak podczas podpisania umowy.