2016 – październik – grudzień

Opracowanie koncepcji projektu.

2016-12-30

Złożenie tzw. concept note do pierwszego etapu konkursu w ramach pierwszego naboru Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

2017-03-15

Komisja Wyboru Projektów Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 oceniła koncepcje projektów złożonych w ramach pierwszego naboru wniosków dot. Celu Tematycznego Bezpieczeństwo. Przedstawiciele władz centralnych i regionalnych ze wszystkich trzech państw wchodzących w skład Komisji rekomendowali do drugiego etapu konkursu wszystkie koncepcje ocenione pozytywnie – w sumie 172 projekty.

Nasz projekt uzyskał jedną z najwyższych ocen punktowych – 40 pkt. i został rekomendowany do drugiego etapu konkursu.

Źródło: http://pbu2020.eu/pl/news/101

2017 – marzec – czerwiec

Opracowanie pełnej wersji projektu.

2017-06-27

Złożenie tzw. full application form do drugiego etapu konkursu w ramach pierwszego naboru Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

2018-01-10

Wspólny Sekretariat Techniczny zakończył ocenę administracyjną i kwalifikowalności pełnych wniosków (full application form) o dofinansowanie złożonych w celu tematycznym Bezpieczeństwo w ramach pierwszego naboru wniosków Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Spośród 172 projektów zaproszonych do drugiego etapu naboru, wnioskodawcy złożyli 160 wniosków. W wyniku oceny administracyjnej i kwalifikowalności otrzymanej dokumentacji, do oceny jakościowej Sekretariat zatwierdził 142 projekty.

Źródło: http://pbu2020.eu/pl/news/449

2018-03-22

Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) zatwierdził wyniki pierwszego naboru wniosków złożonych w ramach celu tematycznego Bezpieczeństwo.

WKM zadecydował o przyznaniu dofinansowania 17 projektom z puli 143, które w drugim etapie naboru przeszły z wynikiem pozytywnym ocenę administracyjną i kwalifikowalności.

Nasz projekt uzyskał 96 pkt. i uplasował się na drugim miejscu listy projektów wybranych do dofinansowania.

Źródło: http://pbu2020.eu/pl/news/495

2018 – marzec – sierpień

Negocjacje budżetu projektu przed podpisaniem umowy grantowej.

2018-09-14

Umowa o dofinansowanie naszego projektu została podpisana w Lutowiskach w ramach Karpackich Dni Dobrosąsiedztwa.
Podpisanie umowy poprzedziła prezentacja projektu poprowadzona przez Jana Balickiego.

Podpisy pod umową grantową złożyli: Adam Hamryszczak podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Przemysław Barczentewicz – prezes Fundacji SOS na ratunek i ratownik GOPR.

– Żeby to bezpieczeństwo zapewnić, potrzebne jest wsparcie ratowników. Dlatego stworzenie profesjonalnego centrum koordynacyjno-szkoleniowego w Równi, wyposażenie go w najlepszy sprzęt, ale także wsparcie infrastruktury po stronie ukraińskiej jest bardzo ważne – mówił wiceminister Adam Hamryszczak podczas podpisania umowy.